VANFED
Ben Değil Biz Olma Anlayışıyla
160-600 Reklam Alanı
160-600 Reklam Alanı

Tüzük

Federasyonun Adı, Merkezi ve Amblemi:

Madde 1–  Federasyonun adı; “Van Dernekler Federasyonu” dur. Federasyonun kısaltılmış adı “VANFED’tir. Merkezi İstanbul’dur. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Koyu mavi çerçeve içinde beyaz zemin üzerine Van gölü haritası etrafı koyu mavi çizilmiştir. İçine beyaz VANFED yazıyor. VANFED’in gölgesi kırmızı lata koyu mavi zemin üzerinde beyaz siyah kontörlü Van Dernekleri Federasyonu kuruluş tarihi yazılarak kabul edilmiştir.

 

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin  Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Amacı

Madde 2–Federasyonun amacı;

Demokratik, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, hesap verebilir, bağımsız ve güçlü bir sivil toplum örgütü oluşturarak;  yöremizin eğitim-öğretim, ekonomi, turizm, kültür ve sosyal alanlarda gelişmesini sağlamak, toplumsal barışa katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformlarda Van’nı ve Van’a ait sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerin tanıtımını yapmak,

Kurulmuş veya kurulacak olan Van Dernekleri arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak, aralarında iletişimi, işbirliğini ve hemşehri bilincini güçlendirmek,

Yurt içinde ve yurt dışında yükseköğrenim gören ihtiyaç sahibi Vanlı öğrencilere karşılıksız eğitim bursları sağlamak, eğitimini tamamlayan bu öğrencilerin bilgi birikimini ilimiz ve ülkemiz için kullanmalarını sağlayıcı plan, program, proje gibi çalışmalar yapmak, aynı amaçlarda faaliyet gösteren diğer il ve ilçelerin federasyonları ile müşterek projeler yapmak,

Ülkemizde ve dünyada yaşanan bütün gelişimleri takip etmek, üye dernekleri bu konularda bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve uyum içinde çalışmalarına katkı sağlamak, bu alanlarla kamuoyu ve toplumsal bilinç oluşturmak,

Yurt içi ve yurt dışındaki bütün Vanlılar arasında dayanışmayı geliştirmek,

Birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü çağdaş bir Van imajı yaratmaya çalışmak, bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetimle işbirliği ve eşgüdüm içinde festival, toplantı, piknik, şenlik gibi organizasyonlar düzenlemek.

Doğal afetler, sosyal ve kültürel faaliyetler, temiz ve yaşanabilir bir çevre konularında yararlı çalışmalar yapmak, arama kurtarma ekipleri oluşturmak, doğal afetlerde ve kazalarda kazazede veya afetzedelere yardım etmek üzere arama kurtarma ekiplerini görevlendirmek, talep edilmesi halinde bu gücü ulusal ve uluslararası olaylarda seferber etmek, toplumsal dönüşüm ve sosyal dönüşüm projeleri geliştirmek ve yürütmek.

 

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Federasyon yapacağı çalışmalarda, Anayasaya, kanunlara, evrensel hukuk kurallarına ve demokratik değerlere bağlı kalır. Öngörülen amaçlar doğrultusunda kültürel çeşitliliğin toplumdaki birliktelik duygusunu geliştiren ve pekiştiren bir zenginlik olduğu anlayışını benimser ve destekler. Federasyon kararlarını alırken, faaliyetlerini planlarken ve önceliklerini belirlerken demokratik, çoğulcu ve katılımcı anlayışı benimseyerek üye derneklerin görüş ve önerilerini değerlendirmeye tabii tutar.

2-Van ili, ilçe ve köy dernekleri ile Van iliyle bağlantılı bütün dernekler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Demokratik anlayış çerçevesinde üye derneklerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri etkinlikleri ve projeleri birlikte yapmaya çalışır.

3- “Tarih ve Kültür” şehri kimliği ön plana çıkmış olan Van’ın aynı zamanda bir “sanayi ve ticaret” şehri olabilmesi için gerekli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Bu amaçla, ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için sahip olunan ekonomik ve beşeri sermayenin yöremize aktarılmasına yardımcı olur. Bu sermayeyi verimli yatırıma dönüştürmek için yapılacak çalışmalara katkıda bulunur.

4- Ulusal ve uluslararası kuruluşların bütçelerinden ayrılan fonlardan yararlanmak için yetkili mercilerden izin almak kaydıyla önceden belirlenmiş alanlara yönelik projeler hazırlar.

5-Başarılı ve yardıma muhtaç Van’lı öğrencilerin eğitim ve konaklama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla eğitim kurumları ve yurtlar yapmaya veya yaptırmaya çalışır. Yönetim kurulu kararıyla belirlenen öğrencilere burs verilmesi ile eğitimde ortaya çıkan fırsat eşitsizliği ve maddi ve manevi engelleri bertaraf etmek için okul, kreş, dershane, kütüphane, meslek edindirme kursları vb. yerleri açmak veya açılması hususunda gerekli girişim ve çalışmaları yapar.

6-Uyuşturucu ve zararlı madde bağımlılığı ile mücadele, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmış insanları yeniden topluma kazandırma, kırsal ve kentsel kalkınma ve bunlar gibi toplumsal konularda her türlü eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılır, bu doğrultuda projeler hazırlanarak icra edilir.

7-Federasyon, Van kültürünü ve geleneksel değerlerini koruyup yaşatmak, Vanlı hemşehrilerimiz arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla; şenlikler, şölenler, yemekli toplantılar, piknikler, gezi turları, tanıtım günleri, fuarlar, sportif, kültürel eğitsel ve kaynaşma amaçlı programlar, kamplar, festivaller, konserler, balolar, tiyatrolar, sergiler, konferanslar, kurslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, ziyaretler, kermesler, çekilişler, gençler arasında sosyal ve sportif yarışmalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, anma günleri gibi etkinlikleri organize eder. Federasyona üye derneklerce düzenlenecek seminer ve paneller gibi kültürel etkinliklere temsilciler göndererek katılım sağlar ve/veya bu tür etkinlikleri bizzat düzenler. Başka kurum ve kuruluşlarca federasyonun amacı doğrultusunda düzenlenecek toplantılara ve çalışmalara her türlü desteği verir

8-Van’ın tarihi-kültürel özelliklerini, geleneksel ve folklorik değerleri tanıtmak, objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde ışık tutmak amacıyla dergi, kitap, gazete ve bülten çıkararak kamuoyunu bilgilendirir. Aynı amaçlar doğrultusunda teknolojinin imkanlarından yararlanarak Web sitesi ve tanıtım CD’si gibi elektronik ortamlarda yöresel kültürü bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya tanıtır. Kültürel çeşitlilik arasında uyum ve koordinasyon sağlamak için gerekli çabayı sarf eder.

9- İlimizin doğal yapısını korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak için ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerde bulunur. Ekolojik dengeyi bozacak tehditlere karşı görüşlerini deklare eder, gerekirse tavır alır. Düzenli kentleşmenin alt yapısını gerçekleştirmek amacıyla zemin etüdü vs. gibi çalışmalara katkıda bulunur.

10- Ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlarda görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli mercilere ve kamuoyuna iletebilir.

11-Genel kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda amaçları ile ilgili türlü borç ve taahhüt altına girebilir.

12-Benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan her türlü yardım ve bağış alır ve verir, vasiyetleri kabul eder.

13-Düşünce, sanat, teknik, bilim ve sağlık konularında araştırma ve uygulama merkezi kurar ve yönetir.

14-Federasyonu oluşturan derneklerin kendi bölgelerine ait kültürel değerlerini araştırma ve derlemeleri halinde, federasyon, diğer derneklere ve kamuoyuna duyurulmasına öncülük eder.

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kurumsal web sitesi oluşturmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

16-Derneklerin sorunlarını hakkında yasal zeminlerde çalışmalar yapar, yapılacak yasal düzenlemelere önerilerde bulunmak üzere bilimsel çalışmalar yapar, derneklerin toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her türlü platformlarda tanıtır.

17-Federasyon, yürürlükteki yasalara uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, bunların davetlerine uyarak üyelini ve üçüncü kişileri Federasyon adına yurt dışına gönderebilir, yabancı dernekler, federasyonlar veya kurullar ile protokoller ve/veya anlaşmalar yapabilir. Yurt dışında bulanan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

18-Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirme amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş bilgili yapar.

19-Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin kurulmasını teşvik eder ve bu konuda yardımcı olur. Üye dernekleri daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyon ve çalışma grupları teşekkül ettirir. Federasyon içinde oluşturulacak bu komiteler, komisyonlar çalışma grupları veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yaptırır.

20-Federasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır, her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar. Bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturur yaz okulları ve takviye kursları düzenler ve mümkün olduğu takdirde araştırma enstitüsü kurar, kurulmasına destek olur.

21-Bağlı bulunan derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkartır veya var olan yayın organları ile iş birliği yapar. Federasyonun ilgi alanına giren konular doğrultusunda yazılı ve görsel –işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık , gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar .P.O.P  malzemeleri çıkarır. TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik malzeme hazırlar. Amaçları doğrulusunda her türlü faaliyeti internet ortamında gerçekleştirebilir. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.

22-Federasyon amaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışında sosyal ve kültür amaçlı tesisler, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüt salonları ve merkezleri, konferans salonları, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar acar, yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir ve işletir. Her türlü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.

23-Federasyon, Milli ve dini gün ve gecelerde, anma kutlama programları düzünler, söz konusu faaliyet hakkında bilgi sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, raporlar, sunumlar, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı sesli görüntülü yayınlar halinde neşrettirir. Tarihi ve kutsal metinlerin günümüz toplumunca daha iyi anlaşılabilmesi için bu metinler üzerinde her türlü çalışma zeminini hazırlar ve elde ettiği sonuçları toplumun ve bireylerin istifadesine sunar.

24-İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için genel sağlık ve temizlik hususunda kampanyalar düzenlemek, projeler hazırlamak, çözüm yollarını geliştirmek, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapmak tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirme, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapmak. Çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenlemek, kırsal ve kentsel kalkınmaya katkı sunmak, ağaçlandırma çalışmaları yapmak, orman alanları tesis etmek.

25-İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, sahsı eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.

26-Çocuklara kreş, çocuk yuvaları, yaşlılara huzur evleri sakatlar için rehabilitasyon merkezleri kurar. Bu konularda ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar.

27-Federasyonun amaçlarına uygun konularda gerektiği zaman yasal çerçeve içerisinde açık hava toplantıları ve mitingler düzenler, benzer amaçlı kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemelere katılır.

28-Yukarda belirtilen çalışmaları yürütmek icin komisyonlar kurar, gösteri, panel, sempozyum, konferans, sergi, kampanya fuar, forum turistik ve kültürel gezi toplantı tören çay vb. etkinlikleri düzenleme veya katılma konularını bu komisyon aracılığı ile yürütür.

29-Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Adı geçen kurumlardan maddi yardım alabilir ve bunlara maddi yardımda bulunabilir. Federasyon amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

30-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunabilir.

31-Federasyon taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili her türlü tasarrufu yapabilir. Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz mallar ile ayni haklar satın alabilir mevcut taşınır ve taşınmaz mallar ile ayni haklar satılabilir, işletilebilir, kiraya verebilir, taşınır taşınmaz mallar ile ayni haklar bağış kabul edilebilir, üzerinde ipotek, rehin ve benzeri her türlü hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapar veya yaptırabilir, yapı inşası için her türlü proje ve sözleşme yapılabilir, yapı inşa edilmesi ve yapı inşası için gerekli teknik, idari ve hukuki işlemlerin tamamı aksine bir yasal düzenleme olmadığı sürece yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve hakları satın alabilir, kiraya verebilir.  Federasyon, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.

32-Tüm çalışmaları üye derneklere ulaştırma için ileri teknolojilerden (internet ) yararlanmak, yayın organı ve basılı eserler hazırlamak, ilgili uzmanlara hazırlatmak ve yayınlamak.

33-Federasyon yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi için iktisadi işletme ve teşekküller, (özel eğitim) kurar, işletir veya kiraya verir. Federasyon gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

34-Yurt içi ve yurt dışında, federasyonumuzun amaç ve gayesine uygun faaliyetler içerisinde bulunan veya ilmi çalışmalar yapan tüzel ve gerçek kişilere her türlü ayni ve nakdi yardım yapabilir veya bahsi geçen bu kişilerden ayni ve nakdi yardım alabilir.

35-Federasyon, üye dernekler arasında disiplin ve iş birliği sağlar.

36-Van’daki tarihi eserleri gün ışığına çıkarmak, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımına katkı sunmak,

37-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans, açık oturum, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

38-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

39-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

40-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların kurabileceği tesisleri kurmak,

41-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

42-Vanlı hemşehrilerimizin vefat etmesi durumunda; cenazeyi taşıma ve defin işlemlerini organize etmeye çalışmak, taziye ziyaretleri sürecinde yemek, çay vb. ikramlarda bulunmak,

 

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Kurucu Üye Dernekler:

Madde 3- Federasyon aşağıda adları ve Kütük numaraları yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur.

 

DERNEĞİN ADI                               KÜTÜK NUMARASI          ADRES

Van Gölü Ve Çevresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 34-116/182 Şemsipaşa Mah. Lütfü Aykaş Sk. No:16/1 GAZİOSMANPAŞA
Bizim Van Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 34-145/045 Yeşilkent Mh. Ahmet Akif Cd. No:22 AVCILAR
Van İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği 34-108/191 Piyalepaşa Mah. Baruthane Sırtı 43-45 Sosyal Meskenler Konutları Önü– Kasımpaşa BEYOĞLU
Van İlçesi ve Beldeleri Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 34-087/141 Mehmet Akif Ersoy Mh. Yavuz Selim Cd.Çekiç Sk.No:15/2 SULTANGAZİ
Van Çataklılar Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği 34-114/112 Ahmet Kabaklı Cd. 1 Sk. No:3 Yenimahalle BAĞCILAR
Van İli Gevaş İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği 34-118/033 Fatih Mah Dalyan Sk. No:7 BAĞCILAR
Özalp Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği 34-132/147 Delta Plaza İş merkezi B/1 Giriş K:3 D:5 BEYLİKDÜZÜ
Van Çatak ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği

 

34-136/155 75 Yıl Mah. 1339 Sokak No:55 GAZİOSMANPAŞA
Van İli Gürpınar İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği 34-131/110 Kazımkarabekir Mh. Öz Yavuz Cd. No:25 ÜMRANİYE

 

Federasyona Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Federasyon Üyeliği

Madde-4 Federasyon’un “Asil” ve “Onursal” olmak üzere iki tür üyesi vardır.

  1. Asil Üye: Federasyonun kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen derneklerdir.
  2. Onursal Üyelik: Federasyon’un amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, VANFED’in ve üye derneklerin gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan kurum ve kuruluşlara bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Federasyon Genel Kurulu kararı ile tanınmış bir unvandır. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına iki temsilci gönderebilirler, bu temsilciler oy kullanamazlar.

Federasyon Üyeliğine Kabul

Madde -5 Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kuruluş amaçları aynı olan dernekler, VANFED’e üye olabilir.

Federasyon Yönetim Kurulu, derneklerin üyelik için yaptıkları başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu ilgili derneğe yazıyla bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye kayıt defterine kaydedilir.

 

Federasyon Üyeliğinin Sona Ermesi:

 

Üyelikten Çıkma

Madde 6-Federasyona üye her dernek, aldıkları genel kurul kararını yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üye derneğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkan Dernek, Federasyondan maddi manevi bir hak talep edemez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Federasyon’un çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınmak, verilen görevleri yapmamak, Federasyon’un amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak,

2-Federasyon Tüzüğüne aykırı hareket edenler,

3-Federasyon faaliyetleri aleyhine çalışanlar,

4-Federasyona karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

5-Aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak.

6-Federasyon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz:

Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikâyet üzerine veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasına da aldıktan sonra kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile verir.

Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere 15 gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. İtiraz İlk Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Genel kurulun verdiği karar kesindir. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır.

 

FEDERASYON ORGANLARI:

Madde 8- Federasyon organları aşağıdaki kurallardan oluşur.

  • Genel Kurul,
  • Yönetim Kurulu,
  • Denetim Kurulu,
  • Disiplin kurulu,

FEDERASYON GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul oluşumu

Madde 9- Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona üye derneklerin genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerinden oluşur. Van Dernekler Federasyonu’na üye her derneğin en az 1 kadın delege seçmesi teşvik ve tavsiye edilecektir.

VANFED’e üye olan dernekler, federasyon genel kurulunda en az yedi (7) delege ile temsil edilecektir. Dernekleri, üye yapmaya teşvik etmek ve temsilde adaleti sağlamak amacıyla;

  • 500 ve daha az üyesi olan dernekler 7 eşit delege ile temsil edilecek,
  • Dernek üye sayısını 500’ün üzerine çıkaran derneklere artı 1 delege ile temsil hakkı verilecektir.
  • Derneklere, 500 üye sayısından sonra, üye yaptıkları her 500 üye için artı 1 delege ile temsil hakkı daha verilecektir.

 

Toplanma Zamanı

Madde 10– Genel kurul 3 yılda bir KASIM ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu otuz gün içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi federasyon üyeleri arasında üç delegeyi, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Dernekler delege isim listelerini federasyon genel kurul tarihinden en az bir ay önce federasyona bildirmek zorundadır.

Çağrı Usulü

Madde 11-Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyon web sitesinde ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, delegelerin bildirdiği e-posta adreslerine ya da iletişim numaralarına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 12- Genel Kurul toplantıları, federasyon merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun belirleyeceği başka yerde yapılır.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Toplantı Yapılış Usulü

Madde 13-Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegelerin, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yöntemi kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

VANFED Genel Başkanlığı’na seçilen kişiler, en fazla iki dönem Genel Başkanlık yapabilir. Daha önce iki veya ikiden fazla kez VANFED Genel Başkanlığına seçilenler; Genel Başkanlığa ve yönetim kurulu üyeliğine aday olamazlar.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delege bir oy hakkı vardır. Delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14-Genel Kurulda, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile konfederasyon delegelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sona açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurulu başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan delegenin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurulun yapıldığı yıldan öneki yıla ait mali yükümlülükleri yerine getirmeyen üye dernek genel kurulda oy kullanamaz. Olağan üstü genel kurullarda ise, iki aydan fazla aidat borcu olan dernek oy kullanamaz.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün delegelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile delegelerin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Federasyon Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15-Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Federasyonun konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, konfederasyon delegelerinin seçilmesi,

9-Federasyonun fesih edilmesi,

10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

12-Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,

Genel kurul,  federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu Ve Görevleri

Madde 16- VANFED Genel Başkanlığı’na seçilen kişiler, en fazla iki dönem Genel Başkanlık yapabilir. Daha önce iki veya ikiden fazla kez VANFED Genel Başkanlığına seçilenler, Yönetim Kurulunda herhangi bir görev alamazlar.

VANFED Genel Başkanı veya diğer Yönetim Kurulu üyeleri, yerel veya genel seçimlerde herhangi bir siyasi partiden adaylık başvurusu yapmadan önce federasyon yönetim kurulunu bilgilendirmelidir.

Genel Başkan ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri adaylık başvurusunda bulunursa; aday adaylığı süresince, adaylık başvuruları sonuçlanana kadar, geçici olarak; yönetim kurulu toplantılarına katılamazlar.

Adaylığı kesinleşen Genel Başkan veya diğer Yönetim Kurulu üyelerinin VANFED yönetim kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu şekilde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına veya liste sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu yirmiyedi (27) asil ve yirmiyedi (27) yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için seçilirler.

Yönetim kurulu, ayda en az bir kez toplanır. Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına veya listedeki sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç delegeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Yönetim Kurulunun Hukuki Niteliği

Yönetim Kurulu Genel Kural karşı sorumludur. Federasyonu idari ve kazai merciler ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu bu görevi yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına devredebilir.

 

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi aralarında görev bölüşümü yapar, liste usulü unvanlarına göre seçilmişlerse, seçilen liste aynen karar defterine yazılır.

 

VANFED Yönetim Kurulu Yapısı

İstanbul’daki seçim bölgeleri esas alınarak, seçim bölgelerinden sorumlu başkan yardımcıları ihdas edilmiştir.

Federasyon asil yönetim kurulunun organizasyon ve yönetim yapısı aşağıdaki gibidir.

1-Genel Başkan

2-Genel Başkan Vekili

3-Genel Sekreter

4-İstanbul 1. Bölgeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

5-İstanbul 2. Bölgeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

6-İstanbul 3. Bölgeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

7-Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

8-Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
9-Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

10-Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
11-Tanitim ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

12-Eğitim AR-GE ‘den Sorumlu Başkan Yardımcısı
13-Kültür, Sanat ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı
14-Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
15-Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

16-Sayman

17-Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, bir kararla, Genel Başkanı, Genel Başkan Vekilini, Genel Sekreteri, Saymanı, 12 Başkan Yardımcısını ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımını belirler.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, bina ve tesis inşa etmek için teknik ve hukuki tüm iş ve işlemleri yapmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için geçici veya sürekli çalışma kolları kurmak veya bu kolların çalışmalarını sona erdirmek,

13- İlimizin kanaat önderleri, akademisyenleri, bürokratları ve iş adamlarından oluşan İstişare Kurulun oluşumuna ve kurul üyelerinin belirlenmesine karar verir.

 

Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri

 Madde 17- Denetleme kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşmak üzere üç yıl için genel kurulca seçilir. Seçilen asıl üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üyeyi seçer. İstifa, ölüm, temyiz kudretini kaybetmesi ve diğer  sebeplerden ötürü asıl üyeliğin boşalması halinde, genel kurul tutanağındaki sıraya göre yerine yedek üyelerden seçilir.

Denetleme kurulu, federasyonun; tüzükteki amaç ve yöntem doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin isteği üzerine, federasyon yetkilileri tarafından her türlü bilgi, belge ve kayıtların, gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, temsilcilikler, şubeler, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Disiplin Kurulunun Teşkili ve Görevleri

 Madde 18-Disiplin kurulu; 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşmak üzere üç yıl için genel kurulca seçilir. İstifa, ölüm, temyiz kudretini kaybetmesi ve diğer  sebeplerden ötürü asıl üyeliğin boşalması halinde genel kurul tutanağındaki sıraya göre yerine yedek üye seçilir.

Kurul kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, birde üye seçer ve yazı ile federasyon yönetim kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasından bir raportör tayin edebilir.

Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen durumlar hakkında (30) gün içerisinde gerekçeli olarak karar vermek zorundadır. Bu süre zorunluluk halinde on beş gün daha uzatılır. Kararın verilmesinde gecikme olursa bunun nedenlerini Genel Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.

Disiplin Kuruluna sevk edilen bir üye dernek veya delege, savunması alınmadan hakkında karar verilemez. Kendisine APS ile gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak 15 gün içinde savunmasını yapmayan üye veya delege, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Yönetim Kurulu ve diğer Kurullar tarafından bildirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak ve bu kararı gereğinin yapılması için yazılı olarak Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Yapılan inceleme neticesinde; Üye Dernek ve delegelerle ilgili olarak, Cezayı gerektiren bir durum olmadığı, yazılı uyarı, yazılı kınama ve Yönetim Kurulunun talebi üzerine üyelikten çıkarma şartlarının oluşup oluşmadığının tespiti için inceleme yapmak ve yazılı görüş bildirmek, hususlarında karar verir.

Disiplin kurulunda cezalandırılması istenen üye veya delegenin savunması usule uygun olarak alınır.  Disiplin kurulu gerekçeli kararını yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu disiplin kurulu kararının aksine karar vermesi halinde kararını gerekçelendirmek zorundadır. Disiplin Kurulu süresi içerisinde kararını vermez ise yönetim kurulu talebini geri alır ve konuyu esastan karara bağlar.

Usulüne uygun olarak alınmış olan disiplin kurulu kararları ile yönetim kurulu kararları genel kurul toplanana kadar geçerlidir.

Hakkında ceza tatbik olunan üye ya da delege istediği takdirde genel kurulda itiraz hakkını kullanır. Genel kurulun itiraz üzerine vermiş olduğu kararlar kesindir.

Disiplin kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenebilir.

 

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 19- Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10-TL, aylık olarak da 10-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler

        

Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20-Defter tutma esasları; Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21-Gelir ve gider belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22- Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

       Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 24-Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, federasyon genel kurulunda temsil edilmez.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 25-Federasyonda, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri  

Madde 26- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Yönetim Kurulu; ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuları, üçte ikisinin katılımıyla toplanarak ve salt çoğunlukla kabul edilmesi halinde borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yardım ve İşbirliği

Madde 27-Federasyon tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı kuruluşlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, federasyon kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 28-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 29-Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Van Dernekler Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tebligat Adresi ve Tebligat Almaya Yetkililer

Madde 30- Federasyon ile ilgili her türlü yazışma ve tebligatlar federasyonun merkez adresine yapılır. Tebligatları almaya, gereğini yapmaya yönetim kurulu üyeleri yetkili ve sorumludur.

Hüküm Eksikliği

Madde 31

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 31(otuzbir) maddeden ibarettir.

Yönetim Kurulu Üyeleri         

İmza                      

Yönetim Kurulu Üyeleri         

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku